Algemene voorwaarden

Bonkend is een handelsnaam van Blankwaart idee & vorm BV. Bonkend is gevestigd te Eindhoven en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder Kvk nummer 17067156. De algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Eindhoven onder nummer 3229/93.

I. ALGEMEEN

ARTIKEL 1: GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

  • Alle aanbiedingen en alle overeenkomsten betreffende door ons te verrichten leveringen en/ of diensten en/ of werkzaamheden;
  • Alle overeenkomsten met opdrachtnemers/ leveranciers betreffende door hen in opdracht van ons te verrichten leveringen en/ of diensten en/ of werkzaamheden.

Bedingen, waarbij van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd, en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt. Indien onze opdrachtgever/ afnemer respectievelijk opdrachtnemer/ leverancier algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden hanteert, gelden deze niet, voor zover zij strijdig zijn met de onderhavige algemene voorwaarden.

II. OVEREENKOMSTEN MET OPDRACHTGEVERS/ AFNEMERS

ARTIKEL 2: OFFERTES EN AANBIEDINGEN

a. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht ons niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever/ afnemer. 

b. Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 30 dagen na dagtekening wordt aanvaard, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. 

c. Wij zijn eerst gebonden, nadat de opdracht door ons schriftelijk is aanvaard.  De opdrachtgever/ afnemer is door zijn enkele opdracht -mondeling of schriftelijk- gebonden.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST

a. De opdrachtgever/ afnemer is aan een schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door hem niet binnen 3 dagen na ontvangst tegen de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk bezwaar is gemaakt. Onze contractpartij kan zich er nimmer op beroepen geen schriftelijke bevestiging te hebben ontvangen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst binden ons slechts nadat en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van ons binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. 

b. Wij zijn steeds gerechtigd de door ons te verrichten leveringen en/ of diensten en/ of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

ARTIKEL 4: PRIJSWIJZIGINGEN

a. Wij hebben het recht om, indien na datum van aanbieding, van totstandkoming of bevestiging van de opdracht, de inkoopprijzen, alsmede de prijzen van door derden verrichte diensten en/ of werkzaamheden, de prijzen van (hulp)materialen of grondstoffen, de lonen, sociale lasten, belastingen, inof uitvoerrechten en/ of andere kostenfactoren, waaronder begrepen prijsstijgingen als gevolg van koerswijzigingen, een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding, de totstandkoming of bevestiging van de opdracht voorzienbare omstandigheden, de prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

b. Wij hebben het recht om de overeengekomen prijs te verhogen in geval van door de opdrachtgever/ afnemer aangeleverde extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever/ afnemer aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever/ afnemer die ons tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht. 

c. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, als meer-werk beschouwd te worden. Het meer-werk zal apart in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever/ afnemer.

ARTIKEL 5: INTELLECTUELE EIGENDOM

a. Wij blijven te allen tijde rechthebbende op de rechten op voortbrengselen van de geest die kunnen ontstaan op de door ons bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals ontwerpen, afbeeldingen, illustratie’s, tekeningen, schetsen, offertes, modellen, teksten, foto’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden en maquettes, welke niet zonder onze uitdrukkelijke toestemming mogen worden gebruikt of aan derden getoond of verveelvoudigd. 

b. Wij zijn gerechtigd de bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken te signeren en/ of onze naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een titelrol. 

c. De opdrachtgever/ afnemer verkrijgt van ons het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door ons in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van deze werken. Is terzake niets overeengekomen dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en oplage. 

d. De opdrachtgever/ afnemer garandeert ons, dat door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de auteurswetgeving of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van de intellectuele of industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever/ afnemer vrijwaart ons zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens voornoemde Wet of regelgeving geldend kunnen maken. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als voornoemd gerede twijfel bestaat of blijft bestaan, zijn wij bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat wij door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maken. Indien komt vast te staan dat wij door de nakoming van de overeenkomst inbreuk op deze rechten maken, zijn wij bevoegd deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren en de in artikel 20 bepaalde schadeloosstelling te vorderen.

ARTIKEL 6: FACTURERING/BETALING

a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever/ afnemer te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.  Indien de opdrachtgever/ afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn wij bevoegd contante betaling bij aflevering te verlangen. De opdrachtgever/ afnemer wordt geacht na verloop van de overeengekomen betalingstermijn van rechtswege, derhalve zonder enige sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn. 

b. Indien de uitvoering van de overeenkomst in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht om ieder gedeelte afzonderlijk te factureren. 

c. Indien de opdrachtgever/ afnemer niet tijdig overeenkomstig dit artikel heeft betaald, is hij verplicht vanaf de dag der opeisbaarheid een rente te betalen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. Deze rente zal naar onze keuze bedragen 1,5% per maand of gedeelte van een maand, of een percentage overeenkomende met het dan geldende promesse-disconto van de Nederlandsche Bank, verhoogd met 2%. 

d. Iedere verplichting van opdrachtgever/ afnemer is onzerzijds te allen tijde terstond opeisbaar, indien de opdrachtgever/ afnemer surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf liquideert of aan derden overdraagt, een crediteurenregeling entameert of zijn bankkrediet opgezegd ziet, onder curatele of bewind wordt gesteld, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd, in welke gevallen wij tevens het recht hebben om gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op schadevergoeding en onverminderd onze overige rechten. 

e. De opdrachtgever/ afnemer zal zich nimmer op enige korting, verrekening of opschorting kunnen beroepen, tenzij zulks schriftelijk werd overeengekomen. 

f. Niet betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op de opdrachtgever/ afnemer bestaande vorderingen ten gevolge, terwijl wij in dat geval bovendien het recht hebben om alle eventueel nog lopende overeenkomsten te annuleren met behoud door ons van het recht op betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding 

ARTIKEL 7: LEVERING/AFNAME

a. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van door ons vervaardigde zaken af ons bedrijf. Wij zijn niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.  of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de aflevering plaatsgevonden. 

b. De keuze van het vervoermiddel is aan ons. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt zulks ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door de opdrachtgever/ afnemer zijn gegeven.  Belemmering of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel verplicht ons niet een ander vervoermiddel te bezigen. 

c. Tenzij de opdrachtgever/ afnemer ons tijdig verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd. 

d. Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de opdrachtgever/ afnemer.

ARTIKEL 8: ZET-, DRUK- OF ANDERE PROEVEN

a. De opdrachtgever/ afnemer is gehouden de door hem van ons ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan ons terug te zenden. 

b. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever/ afnemer geldt als erkenning dat wij de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist hebben uitgevoerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever/ afnemer goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. 

c. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, copie, model of proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.  d. Elke op verzoek van de opdrachtgever/ afnemer vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

ARTIKEL 9: TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIALEN EN PRODUCTEN

a. Wij zullen de door de opdrachtgever/ afnemer in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan ons toevertrouwde voorwerpen, materialen en beeld- of woordgegevens in enigerlei vorm bewaren met de zorg van een goed bewaarder. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of woordgegevens in enigerlei vorm, die ons door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de ter beschikking gestelde voorwerpen, materialen of gegevens grote waarde bezitten, dienen die door de opdrachtgever te worden verzekerd. 

b. De opdrachtgever/ afnemer is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan ons van de sub a genoemde zaken een duplicaat daarvan wordt gemaakt. De opdrachtgever/ afnemer dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door ons worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever/ afnemer ons op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken. 

c. De opdrachtgever/ afnemer verleent ons pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met ons door hem in onze macht worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever/ afnemer in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan ons verschuldigd mocht zijn. 

d. Indien de opdrachtgever/ afnemer met ons is overeengekomen, dat hij materiaal of produkten ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige produktie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. Hij is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde matriaal of de daarvoor benodigde produkten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven te leveren. De opdrachtgever/ afnemer richt daarbij naar onze instructies. 

e. Wij zijn niet gehouden de van de opdrachtgever/ afnemer ontvangen zaken voorafgaande aan de bewerking op geschiktheid hiertoe te onderzoeken.  Wij zijn niet aansprakelijk voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor ons onvoorzienbare verwerkings-moeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever/ afnemer aangeleverde materialen of produkten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan ons getoonde monster en het later door de opdrachtgever/ afnemer voor de oplage aangeleverde materiaal of produkten. De opdrachtgever/ afnemer dient uiterlijk bij het afgaan van de overeenkomst opgave te doen van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of produkten en over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlakte- bewerkingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever/ afnemer lijdt als gevolg van onvoldoende houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid van de door ons bewerkte materialen en produkten, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

a. In geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede uitvoering van de overeenkomst, hoe ook, is aan onze eventuele plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door alsnog tot (volledige) uitvoering van de overeenkomst over te gaan of door het verhelpen van de gebreken, voor zover die aan onze schuld of nalatigheid kunnen worden geweten en voor zover die duidelijk omschreven ons ter kennis zijn gebracht. Voor zover door ons niet alsnog tot (volledige) uitvoering van de overeenkomst of het verhelpen van de gebreken wordt overgegaan, is aan onze plicht tot vergoeding van de schade volledig voldaan door betaling van de werkelijk door de opdrachtgever/ afnemer gemaakte kosten tot een maximum van 5% van de met opdrachtgever/ afnemer overeengekomen prijs terzake de opdracht. De opdrachtgever/ afnemer heeft nimmer het recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering van de overeenkomst. 

b. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voor zover die voortvloeit uit door ons uitgebrachte adviezen. 

c. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden terzake van door ons aan hem geleverde zaken of door ons in opdracht van hem uitgevoerde diensten en/ of werkzaamheden, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden. 

d. Onze aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever/ afnemer voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die wij aan een derde hebben opgedragen, gaat nooit verder dan die van de derde jegens ons, en slechts voor zover deze derde daarvoor daadwerkelijk verhaal biedt. 

e. Onze aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever/ afnemer van door ons geleverde zaken en door ons opgeleverde werken gaat nooit verder dan die van onze toeleverancier van de (verwerkte) zaken jegens ons, en slechts voor zover onze toeleverancier daarvoor daadwerkelijk verhaal biedt. 

f. Onze aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever/ afnemer blijft te allen tijde beperkt tot het hiervoor in dit artikel bepaalde. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor overige schade, schade aan andere zaken dan de door ons geleverde, schade aan personen, gevolgschade, bedrijfsschade of stagnatieschade, geleden door de opdrachtgever/ afnemer of door derden.

ARTIKEL 11: TRANSPORTRISICO

a. Het vervoer van alle materialen, ook die, welke franco verkocht zijn, geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever/ afnemer.

Verbintenissen, tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de opdrachtgever/ afnemer te zijn aanvaard. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.

b. Wij hebben het recht zaken, welke gereed zijnde, door oorzaken onafhankelijk van onze wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnenworden, voor rekening en risico van de opdrachtgever/ afnemer op te slaan

ARTIKEL 12: NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)

In dat geval van overmacht -waaronder te verstaan elke van onze wil en/ of controle onafhankelijke omstandigheid, al of niet voorzienbaar,waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering door ons van de overeenkomst tijdelijk en/ of blijvend wordt verhinderd, daaronder begrepen niet of niet tijdige levering aan ons door onze toeleverancier, niet of niet in tijdige ontvangst door ons van de door onze toeleverancier aan ons verkochte zaken, niet of niet tijdige uitvoering van aan derden opgedragen werkzaamheden, invoer- of uitvoer- of deviezenrestricties, storing in ons bedrijf of in dat van onze toeleverancier of in het transport-zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks te onzer keuze, en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder dat wij gehouden zijn tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever/ afnemer.

ARTIKEL 13: RECLAMES

a. Alle reclames, waaronder die op de uitvoering van werk, leveringen en op facturen, dienen per aangetekend schrijven, uiterlijk binnen 8 dagen na oplevering of aflevering van het werk of zaak, door de opdrachtgever/ afnemer bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de opdrachtgever/ afnemer geacht het opgeleverde/ afgeleverde te hebben goedgekeurd. 

b. Reclames kunnen niet worden ingebracht tegen opgeleverde/ afgeleverde ingebruikgenomen, in ontvangst genomen, gebruikte, verbruikte of door opdrachtgever/ afnemer vervreemde zaken. 

c. Reclames geven de opdrachtgever/ afnemer geen recht om betaling van niet betwiste gedeelten van onze vordering op te schorten.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang opdrachtgever/ afnemer niet heeft voldaan al hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten, blijven de door ons geleverde zaken ons eigendom en zijn wij te allen tijde gerechtigd, zulks onverminderd onze overige rechten, om zonder voorafgaande aanzegging, sommatie of rechterlijke tussenkomst, de geleverde zaken als ons eigendom terug te nemen en daartoe zonodig de eigendommen van de opdrachtgever/ afnemer te betreden. Zolang dit eigendomsvoorbehoud van kracht is, is het de opdrachtgever/ afnemer verboden de betreffende zaken te vervreemden, te bezwaren of te (doen) verwijderen uit de ruimte waarin of de plaats waar zij zich bevinden. De opdrachtgever/ afnemer is verplicht ons terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop dit eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 15: WANBETALING OF VREES DAARVOOR

a. Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van een overeenkomst bij vrees voor wanbetaling door de opdrachtgever/ afnemer alle overeengekomen werkzaamheden en/ of leveranties op te schorten en van de opdrachtgever/ afnemer vooruitbetaling te verlangen, niet alleen voor de lopende overeenkomsten maar ook voor de reeds door ons uitgevoerde overeenkomsten, waarvan de betaling door de opdrachtgever/ afnemer niet of slechts gedeeltelijk heeft plaats gevonden. 

b. Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever/ afnemer deugdelijke zekerheidsstelling te verlangen voor hetgeen de opdrachtgever/ afnemer te eniger tijd uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd zal zijn. Bij niet voldoening hieraan is het in lid a van dit artikel bepaalde van toepassing.

III. OPDRACHTEN AAN DERDEN

ARTIKEL 16: UITVOERING DOOR DERDEN

Wij zijn eerst gebonden aan een door een opdrachtnemer/ leverancier uit te voeren order, opdracht of bestelling, nadat deze door ons schriftelijk is bevestigd.

ARTIKEL 17: PRIJZEN

a. De opdrachtnemer/ leverancier heeft nimmer het recht om de overeengekomen prijs te verhogen. 

b. De overeengekomen prijs is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, altijd inclusief kosten van vervoer, verzekering, douanerechten, verpakkingskosten, montagekosten en overige afleveringskosten.

ARTIKEL 18: LEVERING EN BETALING

a. Tenzij anders overeengekomen dient levering door een opdrachtnemer/ leverancier plaats te vinden op onze vestigingsplaats. Vanaf het moment van ontvangst zijn de geleverde zaken voor ons risico. Na levering verkrijgen wij de volledige eigendom van de zaken, ook al zijn deze nog niet betaald, en zijn wij gerechtigd de geleverde zaken te vervreemden en/ of te verwerken. 

b. Indien de opdrachtnemer/ leverancier minder levert dan het overeengekomen aantal, zijn wij gerechtigd alsnog levering te vorderen van het ontbrekende gedeelte, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Indien de opdrachtnemer/ leverancier meer levert dan het overeengekomen aantal, zijn wij niet gehouden het teveel geleverde af te nemen. De opdrachtnemer/ leverancier heeft nimmer het recht om het teveel geleverde aan ons in rekening te brengen. 

c. Niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede levering door de opdrachtnemer/ leverancier geven ons het recht hetzij alsnog nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op schadevergoeding. 

d. De overeengekomen betalingstermijn gaat eerst lopen vanaf het moment dat de opdrachtnemer/ leverancier deugdelijk geleverd heeft. 

e. Wij zijn ten alle tijde gerechtigd vorderingen op de opdrachtnemer/ leverancier te compenseren met vorderingen van de opdrachtnemer/ leverancier.

ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtnemer/ leverancier is volledig aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen gevolgschade en letselschade, die wij lijden of waarvoor wij door derden worden aangesproken, veroorzaakt door het niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed verrichten van leveringen en/ of diensten en/ of werkzaamheden.

IV. OVERIGE BEPALINGEN

ARTIKEL 20: ANNULERING

Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever/ afnemer, respectievelijk opdrachtnemer/ leverancier, is deze een schadeloosstelling verschuldigd van 30% van de overeengekomen aanneemsom/ koopsom, onverminderd ons recht op vergoeding van de schade voorzover deze de 30% overtreft.

ARTIKEL 21: BUITENRECHTELIJKE KOSTEN

Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, en advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever/ afnemer respectievelijk opdrachtnemer/ leverancier te bewerkstelligen, zijn ten laste van de opdrachtgever/ afnemer respectievelijk opdrachtnemer/ leverancier. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het door opdrachtgever/ afnemer verschuldigde bedrag respectievelijk 15% van de met opdrachtnemer/ leverancier overeengekomen aanneemsom/ koopsom, met een minimum van € 150,- , waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. Zij zijn verschuldigd vanaf het moment dat de vordering ter incasso uit handen is gegeven, ongeacht of de opdrachtgever/ afnemer respectievelijk opdrachtnemer/ leverancier op de hoogte is.

ARTIKEL 22: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

Alle overeenkomsten, ook in geval van uitvoering daarvan buiten Nederland, en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen uit deze overeenkomsten voortvloeiende of daarmee verband houdende, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van onze vestiging, tenzij wij de voorkeur geven aan een andere bevoegde rechter.

a. Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven. De levertijd gaat in nadat volledige overeenstemming is bereikt over de overeenkomst. 

b. Overschrijding van de levertijd zal de opdrachtgever/ afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, bedongen boete, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit enige andere overeenkomst voortvloeit. 

c. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, zijn wij gerechtigd om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen.  De opdrachtgever/ afnemer staat er voor in dat wij in voorkomende gevallen te allen tijde toegang hebben tot de plaats waar de werkzaamheden door ons verricht dienen te worden. 

d. Indien opdrachtgever/ afnemer ons niet in staat stelt om de werkzaamheden te verrichten dan wel indien gekochte zaken binnen de overeengekomen c.q. gestelde termijn niet worden afgenomen door opdrachtgever/ afnemer dan zal opdrachtgever/ afnemer van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Wij hebben dan het recht te onzer keuze hetzij nakoming der overeenkomst te vorderen hetzij deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren en de in artikel 20 bepaalde schadeloosstelling te vorderen. 

e. Indien levering op afroep is overeengekomen, heeft opdrachtgever/ afnemer de verplichting tot afname nadat de afroepperiode zal zijn verstreken. 

f. Meerleveringen zijn toegestaan. Wij kunnen echter maximaal 10% van het meer geleverde in rekening brengen. Minderleveringen zijn toegestaan mits zij niet minder zijn dan 10% van het overeengekomen aantal.  Minderleveringen zullen worden verrekend.